Атестація

Київська Федерація Комбат Айкідо

Програма для дорослих

8 кю
8 kyu - test Syllabus

 • 1. Ken suburi 1-3
 • 2. Kamae
 • 3. Seiza ho
 • 4. Tai no henko 1,2
 • 5. Hiriki no yosei 1,2
 • 6. Shumatsu dosa 1,2
 • 7. Shikko ho
 • 8. Zenpo kaiten ukemi
 • 9. Koho kaiten ukemi
 • 10. Katate-mochi shiho-nage 1,2
 • 11. Shomen-uchi ikkajo-osae 1,2
 • 12. Shomen-uchi shomen irimi-nage 2

1. Ken suburi 1-3

2. Kamae

3. Seiza ho

4. Tai no henko 1

4. Tai no henko 2

5. Hiriki no yosei 1

5. Hiriki no yosei 2

6. Shumatsu dosa 1

6. Shumatsu dosa 2

7. Shikko ho

8. Zenpo kaiten ukemi

9. Koho kaiten ukemi

10. Katate-mochi shiho-nage 1

10. Katate-mochi shiho-nage 2

11. Shomen-uchi ikkajo-osae 1

11. Shomen-uchi ikkajo-osae 2

12. Shomen-uchi shomen irimi-nage 2


7 кю
7 kyu - test Syllabus

 • 1. Ken suburi 1-4
 • 2. Tai no henko 1,2
 • 3. Hiriki no yosei 1,2
 • 4. Shumatsu dosa 1,2
 • 5. Shikko ho
 • 6. Zenpo kaiten ukemi
 • 7. Koho kaiten ukemi
 • 8. Katate-mochi nikajo-osae 1,2
 • 9. Kata-mochi hiji-shime 1,2
 • 10. Ryote-mochi shiho-nage 1,2

1. Ken suburi 1-4

2. Tai no henko 1

2. Tai no henko 2

3. Hiriki no yosei 1

3. Hiriki no yosei 2

4. Shumatsu dosa 1

4. Shumatsu dosa 2

5. Shikko ho

6. Zenpo kaiten ukemi

7. Koho kaiten ukemi

8. Katate-mochi nikajo-osae 1

8. Katate-mochi nikajo-osae 2

9. Kata-mochi hiji-shime 1

9. Kata-mochi hiji-shime 2

10. Ryote-mochi shiho-nage 1

10. Ryote-mochi shiho-nage 2


6 кю
6 kyu - test Syllabus

 • 1. Ken suburi 1-5
 • 2. Jo suburi 1-5*
 • * - Kihon dosa (sotai)
 • 3. Tai no henko 1,2
 • 4. Hiriki no yosei 1,2
 • 5. Koho kaiten ukemi
 • 6. Yoko ukemi
 • 7. Zenpo kaiten ukemi
 • 8. Zenpo hyaku ukemi
 • 9. Yokomen-uchi ikkajo-osae 1,2
 • 10. Kata-mochi nikajo-osae 1,2
 • 11. Shomen-uchi sankajo-osae 1,2
 • 12. Ryote-mochi tenchi-nage 1
 • 13. Katate-mochi sokumen irimi-nage 1
 • 14. Yokomen-uchi shomen irimi-nage 2

1. Ken suburi 1-5

2. Jo suburi 1-5

3. Tai no henko 1

3. Tai no henko 2

4. Hiriki no yosei 1

4. Hiriki no yosei 2

5. Koho kaiten ukemi

6. Yoko ukemi

7. Zenpo kaiten ukemi

8. Zenpo hyaku ukemi

9. Yokomen-uchi ikkajo-osae 1

9. Yokomen-uchi ikkajo-osae 2

10. Kata-mochi nikajo-osae 1

10. Kata-mochi nikajo-osae 2

11. Shomen-uchi sankajo-osae 1

11. Shomen-uchi sankajo-osae 2

12. Ryote-mochi tenchi-nage 1

13. Katate-mochi sokumen irimi-nage 1

14. Yokomen-uchi shomen irimi-nage 2


5 кю
5 kyu - test Syllabus

 • 1. Ken suburi 5-7
 • 2. Jo suburi 6-10*
 • * - Kihon dosa (sotai)
 • 3. Tai no henko 1,2
 • 4. Hiriki no yosei 1,2*
 • * - Tobi ukemi
 • 5. Mae ukemi
 • 6. Zenpo kaiten ukemi
 • 7. Zenpo hyaku ukemi
 • 8. Shomen-uchi nikajo-osae 1,2
 • 9. Shomen-uchi yonkajo-osae 1,2
 • 10. Shomen-tsuki kote-gaeshi 1,2
 • 11. Yokomen-uchi shiho-nage 1,2

1. Ken suburi 5-7

2. Jo suburi 6-10

3. Tai no henko 1

3. Tai no henko 2

4. Hiriki no yosei 1

4. Hiriki no yosei 2

5. Mae ukemi

6. Zenpo kaiten ukemi

7. Zenpo hyaku ukemi

8. Shomen-uchi nikajo-osae 1

8. Shomen-uchi nikajo-osae 2

9. Shomen-uchi yonkajo-osae 1

9. Shomen-uchi yonkajo-osae 2

10. Shomen-tsuki kote-gaeshi 1

10. Shomen-tsuki kote-gaeshi 2

11. Yokomen-uchi shiho-nage 1

11. Yokomen-uchi shiho-nage 2


4 кю
4 kyu - test Syllabus

 • 1. Jo suburi 11-15
 • 2. Kihon dosa (sotai)
 • 3. Shomen-uchi yonkajo-osae 1
 • 4. Mune-mochi hiji-shime 2
 • 5. Shomen-uchi kote-gaeshi 1,2
 • 6. Ryote-mochi tenchi-nage 1,2
 • 7. Suwari waza ryote-mochi kokyu ho 1
 • 8. SHITEI-WAZA
 • 9. Shumatsa dosa 1,2

SHITEI-WAZA

 • 1. Katate-mochi shiho-nage 1,2
 • 2. Shomen-uchi ikkajo-osae 1,2
 • 3. Katate-mochi nikajo-osae 1,2
 • 4. Shomen-uchi sankajo-osae 1,2
 • 5. Katate-mochi sokumen irimi-nage 1
 • 6. Yokomen-uchi shomen irimi-nage 2

1. Jo suburi 11-15

2. Kihon dosa (sotai)

3. Shomen-uchi yonkajo-osae 1

4. Mune-mochi hiji-shime 2

5. Shomen-uchi kote-gaeshi 1

5. Shomen-uchi kote-gaeshi 2

6. Ryote-mochi tenchi-nage 1

6. Ryote-mochi tenchi-nage 2

7. Suwari-waza ryote-mochi kokyu ho 1

9. Shumatsu dosa 1

9. Shumatsu dosa 2

SW1. Katate-mochi shiho-nage 1

SW1. Katate-mochi shiho-nage 2

SW2. Shomen-uchi ikkajo-osae 1

SW2. Shomen-uchi ikkajo-osae 2

SW3. Katate-mochi nikajo-osae 1

SW3. Katate-mochi nikajo-osae 2

SW4. Shomen-uchi sankajo-osae 1

SW4. Shomen-uchi sankajo-osae 2

SW5. Katate-mochi sokumen irimi-nage 1

SW6. Yokomen-uchi shomen irimi-nage 2


3 кю
3 kyu - test Syllabus

 • 1. Jo suburi 11-15
 • 2. Tai no henko 1,2
 • 3. Hiriki no yosei 1,2
 • 4. Katate-mochi nikajo-osae 2
 • 5. Yokumen-uchi sankajo-osae 2 (x)
 • 6. Shomen-uchi kote-gaeshi 1
 • 7. Shitei-waza
 • 8. Shitei oyo-waza
 • 9. Jiyu-waza: Katate-mochi
 • 10. Shumatsu dosa 1,2

SHITEI-WAZA

 • 1. Katate-mochi shiho-nage 1,2
 • 2. Shomen-uchi ikkajo-osae 1,2 (x)
 • 3. Katate-mochi nikajo-osae 1,2 (x)
 • 4. Shomen-uchi sankajo-osae 1,2 (x)
 • 5. Shomen-uchi yonkajo-osae 1,2 (x)
 • 6. Katate-mochi sokumen irimi-nage 1,2 (x)
 • 7. Shomen-uchi shomen irimi-nage 1,2 (x)
 • 8. Shomen-uchi hiji-shime 1,2 (x)
 • 9. Kata-mochi hiji-shime 1,2 (x)
 • 10. Shomen-uchi kote-gaeshi 2 (x)
 • 11. Suwari-waza ryote-mochi kokyu-ho 1

SHITEI OYO-WAZA

 • 1. Katate-mochi kote-gaeshi
 • 2. Katate-mochi hiji-ate kokyu-nage
 • 3. Katate-mochi shiho-nage kuzushi
 • 4. Katate-mochi koshi-nage
 • 5. Katate-mochi kokyu-nage

(x) - suwari-waza

1. Jo suburi 11-15

2. Tai no henko 1

2. Tai no henko 2

3. Hiriki no yosei 1

3. Hiriki no yosei 2

4. Katate-mochi nikajo-osae 2

5. Yokumen-uchi sankajo-osae 2

6. Shomen-uchi kote-gaeshi 1

9. Jiyu-waza: Katate-mochi

10. Shumatsu dosa 1

10. Shumatsu dosa 2

SW1. Katate-mochi shiho-nage 1

SW1. Katate-mochi shiho-nage 2

SW2. Shomen-uchi ikkajo-osae 1

SW2. Shomen-uchi ikkajo-osae 2

SW3. Katate-mochi nikajo-osae 1

SW3. Katate-mochi nikajo-osae 2

SW4. Shomen-uchi sankajo-osae 1

SW4. Shomen-uchi sankajo-osae 2

SW5. Shomen-uchi yonkajo-osae 1

SW5. Shomen-uchi yonkajo-osae 2

SW6. Katate-mochi sokumen irimi-nage 1

SW6. Katate-mochi sokumen irimi-nage 2

SW7. Shomen-uchi shomen irimi-nage 1

SW7. Shomen-uchi shomen irimi-nage 2

SW8. Shomen-uchi hiji-shime 1

SW8. Shomen-uchi hiji-shime 2

SW9. Kata-mochi hiji-shime 1

SW9. Kata-mochi hiji-shime 2

SW10. Shomen-uchi kote-gaeshi 2

SW11. Suwari-waza ryote-mochi kokyu-ho 1

SOW1. Katate-mochi kote-gaeshi

SOW2. Katate-mochi hiji-ate kokyu-nage

SOW3. Katate-mochi shiho-nage kuzushi

SOW4. Katate-mochi koshi-nage

SOW5. Katate-mochi kokyu-nage

5. Yokumen-uchi sankajo-osae 2 (x)

SW2. Shomen-uchi ikkajo-osae 1 (x)

SW2. Shomen-uchi ikkajo-osae 2 (x)

SW3. Katate-mochi nikajo-osae 1 (x)

SW3. Katate-mochi nikajo-osae 2 (x)

SW4. Shomen-uchi sankajo-osae 1 (x)

SW4. Shomen-uchi sankajo-osae 2 (x)

SW5. Shomen-uchi yonkajo-osae 1 (x)

SW5. Shomen-uchi yonkajo-osae 2 (x)

SW6. Katate-mochi sokumen irimi-nage 1 (x)

SW6. Katate-mochi sokumen irimi-nage 2 (x)

SW7. Shomen-uchi shomen irimi-nage 1 (x)

SW7. Shomen-uchi shomen irimi-nage 2 (x)

SW8. Shomen-uchi hiji-shime 1 (x)

SW8. Shomen-uchi hiji-shime 2 (x)

SW9. Kata-mochi hiji-shime 1 (x)

SW9. Kata-mochi hiji-shime 2 (x)

SW10. Shomen-uchi kote-gaeshi 2 (x)


2 кю
2 kyu - test Syllabus

 • 1. 31 jo kata
 • 2. Tai no henko 1,2
 • 3. Hiriki no yosei 1,2
 • 4. Katate-mochi nikajo-osae 2
 • 5. Yokumen-uchi sankajo-osae 2 (x)
 • 6. Shomen-uchi kote-gaeshi 1
 • 7. Shitei-waza
 • 8. Shitei oyo-waza
 • 9. Jiyu-waza: Shomen-tsuki
 • 10. Shumatsu dosa 1,2

SHITEI-WAZA

 • 1. Ryote-mochi shiho-nage 1,2
 • 2. Yokomen-uchi shiho-nage 1,2
 • 3. Yokomen-uchi ikkajo-osae 1,2 (x)
 • 4. Kata-mochi ikkajo-osae 1,2 (x)
 • 5. Kata-mochi nikajo-osae 1,2 (x)
 • 6. Ushiro-waza ryote-mochi sankajo-osae 1,2
 • 7. Yokomen-uchi yonkajo-osae 1,2 (x)
 • 8. Kata-mochi sokumen irimi-nage 1,2 (x)
 • 9. Yokomen-uchi shomen irimi-nage 1,2 (x)
 • 10. Yokomen-uchi hiji-shime 1,2 (x)
 • 11. Mune-mochi hiji-shime 1,2 (x)
 • 12. Yokomen-uchi kote-gaeshi 1,2 (x)
 • 13. Ryote-mochi tenchi-nage 1,2 (x)
 • 14. Suwari-waza ryote-mochi kokyu-ho 1,2

SHITEI OYO-WAZA

 • 1. Shomen-tsuki kote-gaeshi
 • 2. Shomen-tsuki hiji-ate kokyu-nage
 • 3. Shomen-tsuki shiho-nage kuzushi
 • 4. Shomen-tsuki koshi-nage
 • 5. Shomen-tsuki kokyu-nage

(x) - suwari-waza

1. 31 jo kata

2. Tai no henko 1

2. Tai no henko 2

3. Hiriki no yosei 1

3. Hiriki no yosei 2

4. Katate-mochi nikajo-osae 2

5. Yokumen-uchi sankajo-osae 2

6. Shomen-uchi kote-gaeshi 1

9. Jiyu-waza: Shomen-tsuki

10. Shumatsu dosa 1

10. Shumatsu dosa 2

SW1. Ryote-mochi shiho-nage 1

SW1. Ryote-mochi shiho-nage 2

SW2. Yokomen-uchi shiho-nage 1

SW2. Yokomen-uchi shiho-nage 2

SW3. Yokomen-uchi ikkajo-osae 1

SW3. Yokomen-uchi ikkajo-osae 2

SW4. Kata-mochi ikkajo-osae 1

SW4. Kata-mochi ikkajo-osae 2

SW5. Kata-mochi nikajo-osae 1

SW5. Kata-mochi nikajo-osae 2

SW6. Ushiro-waza ryote-mochi sankajo-osae 1

SW6. Ushiro-waza ryote-mochi sankajo-osae 2

SW7. Yokomen-uchi yonkajo-osae 1

SW7. Yokomen-uchi yonkajo-osae 2

SW8. Kata-mochi sokumen irimi-nage 1

SW8. Kata-mochi sokumen irimi-nage 2

SW9. Yokomen-uchi shomen irimi-nage 1

SW9. Yokomen-uchi shomen irimi-nage 2

SW10. Yokomen-uchi hiji-shime 1

SW10. Yokomen-uchi hiji-shime 2

SW11. Mune-mochi hiji-shime 1

SW11. Mune-mochi hiji-shime 2

SW12. Yokomen-uchi kote-gaeshi 1

SW12. Yokomen-uchi kote-gaeshi 2

SW13. Ryote-mochi tenchi-nage 1

SW13. Ryote-mochi tenchi-nage 2

SW14. Suwari-waza ryote-mochi kokyu-ho 1

SW14. Suwari-waza ryote-mochi kokyu-ho 2

SOW1. Shomen-tsuki kote-gaeshi

SOW2. Shomen-tsuki hiji-ate kokyu-nage

SOW3. Shomen-tsuki shiho-nage kuzushi

SOW4. Shomen-tsuki koshi-nage

SOW4. Shomen-tsuki koshi-nage

SOW5. Shomen-tsuki kokyu-nage

5. Yokumen-uchi sankajo-osae 2 (x)

SW3. Yokomen-uchi ikkajo-osae 1 (x)

SW3. Yokomen-uchi ikkajo-osae 2 (x)

SW4. Kata-mochi ikkajo-osae 1 (x)

SW4. Kata-mochi ikkajo-osae 2 (x)

SW5. Kata-mochi nikajo-osae 1 (x)

SW5. Kata-mochi nikajo-osae 2 (x)

SW7. Yokomen-uchi yonkajo-osae 1 (x)

SW7. Yokomen-uchi yonkajo-osae 2 (x)

SW8. Kata-mochi sokumen irimi-nage 1 (x)

SW8. Kata-mochi sokumen irimi-nage 2 (x)

SW9. Yokomen-uchi shomen irimi-nage 1 (x)

SW9. Yokomen-uchi shomen irimi-nage 2 (x)

SW10. Yokomen-uchi hiji-shime 1 (x)

SW10. Yokomen-uchi hiji-shime 2 (x)

SW11. Mune-mochi hiji-shime 1 (x)

SW11. Mune-mochi hiji-shime 2 (x)

SW12. Suwari-waza yokomen-uchi kote-gaeshi 1 (x)

SW12. Suwari-waza yokomen-uchi kote-gaeshi 2 (x)

SW13. Ryote-mochi tenchi-nage 1 (x)

SW13. Ryote-mochi tenchi-nage 2 (x)


1 кю
1 kyu - test Syllabus

 • 1. 13 jo kata
 • 2. Tai no henko 1,2
 • 3. Hiriki no yosei 1,2
 • 4. Katate-mochi nikajo-osae 2
 • 5. Yokumen-uchi sankajo-osae 2 (x)
 • 6. Shomen-uchi kote-gaeshi 1
 • 7. Shitei-waza
 • 8. Shitei oyo-waza
 • 9. Jiyu-waza: Shomen-uchi
 • 10. Shumatsu dosa 1,2

SHITEI-WAZA

 • 1. Katate-mochi shiho-nage 1,2
 • 2. Ryote-mochi shiho-nage 1,2
 • 3. Yokomen-uchi shiho-nage 1,2
 • 4. Shomen-uchi ikkajo-osae 1,2 (x)
 • 5. Yokomen-uchi ikkajo-osae 1,2 (x)
 • 6. Kata-mochi ikkajo-osae 1,2 (x)
 • 7. Ushiro-waza ryote-mochi ikkajo-osae 1,2
 • 8. Katate-mochi nikajo-osae 1,2 (x)
 • 9. Kata-mochi nikajo-osae 1,2 (x)
 • 10. Shomen-uchi nikajo-osae 1,2 (x)
 • 11. Shomen-uchi sankajo-osae 1,2 (x)
 • 12. Ushiro-waza ryote-mochi sankajo-osae 1,2
 • 13. Shomen-uchi yonkajo-osae 1,2 (x)
 • 14. Yokomen-uchi yonkajo-osae 1,2 (x)
 • 15. Katate-mochi sokumen irimi-nage 1,2 (x)
 • 16. Kata-mochi sokumen irimi-nage 1,2 (x)
 • 17. Shomen-uchi shomen irimi-nage 1,2 (x)
 • 18. Yokomen-uchi shomen irimi-nage 1,2 (x)
 • 19. Shomen-uchi hiji-shime 1,2 (x)
 • 20. Yokomen-uchi hiji-shime 1,2 (x)
 • 21. Kata-mochi hiji-shime 1,2 (x)
 • 22. Mune-mochi hiji-shime 1,2 (x)
 • 23. Shomen-uchi kote-gaeshi 2 (x)
 • 24. Yokomen-uchi kote-gaeshi 1,2 (x)
 • 25. Ryote-mochi tenchi-nage 1 (x)
 • 26. Suwari-waza ryote-mochi kokyu-ho 1,2

SHITEI OYO-WAZA

 • 1. Shomen-uchi kote-gaeshi
 • 2. Shomen-uchi shomen irimi-nage
 • 3. Shomen-uchi shiho-nage kuzushi
 • 4. Shomen-uchi koshi-nage
 • 5. Shomen-uchi kokyu-nage

(x) - suwari-waza

1. 13 jo kata

2. Tai no henko 1

2. Tai no henko 2

3. Hiriki no yosei 1

3. Hiriki no yosei 2

4. Katate-mochi nikajo-osae 2

5. Yokumen-uchi sankajo-osae 2

6. Shomen-uchi kote-gaeshi 1

9. Jiyu-waza: Shomen-uchi

10. Shumatsu dosa 1

10. Shumatsu dosa 2

SW1. Katate-mochi shiho-nage 1

SW1. Katate-mochi shiho-nage 2

SW2. Ryote-mochi shiho-nage 1

SW2. Ryote-mochi shiho-nage 2

SW3. Yokomen-uchi shiho-nage 1

SW3. Yokomen-uchi shiho-nage 2

SW4. Shomen-uchi ikkajo-osae 1

SW4. Shomen-uchi ikkajo-osae 2

SW5. Yokomen-uchi ikkajo-osae 1

SW5. Yokomen-uchi ikkajo-osae 2

SW6. Kata-mochi ikkajo-osae 1

SW6. Kata-mochi ikkajo-osae 2

SW7. Ushiro-waza ryote-mochi ikkajo-osae 1

SW7. Ushiro-waza ryote-mochi ikkajo-osae 2

SW8. Katate-mochi nikajo-osae 1

SW8. Katate-mochi nikajo-osae 2

SW9. Kata-mochi nikajo-osae 1

SW9. Kata-mochi nikajo-osae 2

SW10. Shomen-uchi nikajo-osae 1

SW10. Shomen-uchi nikajo-osae 2

SW11. Shomen-uchi sankajo-osae 1

SW11. Shomen-uchi sankajo-osae 2

SW12. Ushiro-waza ryote-mochi sankajo-osae 1

SW12. Ushiro-waza ryote-mochi sankajo-osae 2

SW13. Shomen-uchi yonkajo-osae 1

SW13. Shomen-uchi yonkajo-osae 2

SW14. Yokomen-uchi yonkajo-osae 1

SW14. Yokomen-uchi yonkajo-osae 2

SW15. Katate-mochi sokumen irimi-nage 1

SW15. Katate-mochi sokumen irimi-nage 2

SW16. Kata-mochi sokumen irimi-nage 1

SW16. Kata-mochi sokumen irimi-nage 2

SW17. Shomen-uchi shomen irimi-nage 1

SW17. Shomen-uchi shomen irimi-nage 2

SW18. Yokomen-uchi shomen irimi-nage 1

SW18. Yokomen-uchi shomen irimi-nage 2

SW19. Shomen-uchi hiji-shime 1

SW19. Shomen-uchi hiji-shime 2

SW20. Yokomen-uchi hiji-shime 1

SW20. Yokomen-uchi hiji-shime 2

SW21. Kata-mochi hiji-shime 1

SW21. Kata-mochi hiji-shime 2

SW22. Mune-mochi hiji-shime 1

SW22. Mune-mochi hiji-shime 2

SW23. Shomen-uchi kote-gaeshi 2

SW24. Yokomen-uchi kote-gaeshi 1

SW24. Yokomen-uchi kote-gaeshi 2

SW25. Ryote-mochi tenchi-nage 1

SW26. Suwari-waza ryote-mochi kokyu-ho 1

SW26. Suwari-waza ryote-mochi kokyu-ho 2

SOW1. Shomen-uchi kote-gaeshi

SOW2. Shomen-uchi shomen irimi-nage

SOW3. Shomen-uchi shiho-nage kuzushi

SOW4. Shomen-uchi koshi-nage

SOW5. Shomen-uchi kokyu-nage

SW4. Shomen-uchi ikkajo-osae 1 (x)

SW4. Shomen-uchi ikkajo-osae 2 (x)

SW5. Yokomen-uchi ikkajo-osae 1 (x)

SW5. Yokomen-uchi ikkajo-osae 2 (x)

SW6. Kata-mochi ikkajo-osae 1 (x)

SW6. Kata-mochi ikkajo-osae 2 (x)

SW8. Katate-mochi nikajo-osae 1 (x)

SW8. Katate-mochi nikajo-osae 2 (x)

SW9. Kata-mochi nikajo-osae 1 (x)

SW9. Kata-mochi nikajo-osae 2 (x)

SW10. Shomen-uchi nikajo-osae 1 (x)

SW10. Shomen-uchi nikajo-osae 2 (x)

SW11. Shomen-uchi sankajo-osae 1 (x)

SW11. Shomen-uchi sankajo-osae 2 (x)

SW13. Shomen-uchi yonkajo-osae 1 (x)

SW13. Shomen-uchi yonkajo-osae 2 (x)

SW14. Yokomen-uchi yonkajo-osae 1 (x)

SW14. Yokomen-uchi yonkajo-osae 2 (x)

SW15. Katate-mochi sokumen irimi-nage 1 (x)

SW15. Katate-mochi sokumen irimi-nage 2 (x)

SW16. Kata-mochi sokumen irimi-nage 1 (x)

SW16. Kata-mochi sokumen irimi-nage 2 (x)

SW17. Shomen-uchi shomen irimi-nage 1 (x)

SW17. Shomen-uchi shomen irimi-nage 2 (x)

SW18. Yokomen-uchi shomen irimi-nage 1 (x)

SW18. Yokomen-uchi shomen irimi-nage 2 (x)

SW19. Shomen-uchi hiji-shime 1 (x)

SW19. Shomen-uchi hiji-shime 2 (x)

SW20. Yokomen-uchi hiji-shime 1 (x)

SW20. Yokomen-uchi hiji-shime 2 (x)

SW21. Kata-mochi hiji-shime 1 (x)

SW21. Kata-mochi hiji-shime 2 (x)

SW22. Mune-mochi hiji-shime 1 (x)

SW22. Mune-mochi hiji-shime 2 (x)

SW23. Shomen-uchi kote-gaeshi 2 (x)

SW24. Yokomen-uchi kote-gaeshi 1 (x)

SW24. Yokomen-uchi kote-gaeshi 2 (x)

SW25. Ryote-mochi tenchi-nage 1 (x)